Ong Mật Việt Ý nhận giải thưởng tiêu biểu năm 2018

Công ty CP Ong Mật Việt Ý nhiều năm liền được nhận giải sản phẩm tiêu biểu

 

CÔNG TY CP ONG MẬT VIỆT Ý VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

 

CÔNG TY CP ONG MẬT VIỆT Ý VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG VIETFARM