Ngày vì quyền người tiêu dùng năm 2019

Ngày vì quyền người tiêu dùng 2019

Ong Mật Việt Ý hưởng ứng lễ phát động ” Ngày vì quyền người tiêu dùng Việt Nam”