Đoàn khách hàng Hàn Quốc đến học tập mô hình công ty

Giáo sư Chuleui Jung & những người nuôi ong Hàn Quốc đến thăm và học tập mô hình ong của Công ty CP Ong Mật Việt Ý!